Utredning

Kontorstid

mån-fre 08:00 -17:00

UTREDNINGAR

Förprojektering

Vi utför förprojekteringar i samband med nyexploatering, upprättande av detaljplaner, överföringsledningar m.m. Det kan vara grövre höjdsättning av ett område för utredning av ytavrinning, flödesberäkningar eller kostnadsbedömning som underlag för politiska beslut.

 

Dagvattenutredning för detaljplan och ny- och ombyggnation

Vi har flera års erfarenhet av arbete med dagvatten, och har nyligen

uppgraderat vår kompetens med ytterligare universitetsstudier

om olika behandlingstekniker för både rening och magasinering

av dagvatten. I en dagvattenutredning från oss levereras förslag

på omhändertagande av dagvatten utifrån mängd, vattenkvalitet,

markförhållanden och recipientstatus. Vi levererar förslag på

höjdsättning av områden för ytledes avrinning av extrema skyfall.

Genom vår kompetens inom hydrauliska beräkningar och

konstruktion av olika behandlingstekniker, kan vi även erbjuda

projektering av föreslagna åtgärder.

 

VA-utredning

Vi tillhandahåller utredningar i form av

flödesberäkningar och preliminär dimensionering

vid t.ex. framtagande av nya bostadsområden

och industriområden, eller vid planering av

överföringsledningar och LTA-system m.m. Vi har

många års erfarenhet av VA-förnyelseprojekt, och kan bistå med

diverse utredningar som rör t.ex. uppgradering av dagvattensystemet för anpassning till nuvarande krav eller utvärdering av ledningsinspektioner för framtagande av förslag på åtgärder utefter kostnadseffektivitet och gällande förutsättningar.

 

Alternativa VA-förläggingsmetoder

Vi utreder om de geotekniska förhållandena i ditt projekt medger schaktreducerande förläggningsmetoder. Vi utreder också lämplig föläggningsmetod vid korsning med väg, järnväg och vattendrag.

Vi föreslår lämplig schaktmetod utifrån rådande markförhållanden, och kan även bistå med projektledning under genomförandeprocessen. Vi ombesörjer då bl.a. de tillståndsansökningar som krävs för genomförandet, eventuella markägarkontakter, och utsättning av föreslagen sträckning m.m.

Vi kan också ombesörja att alla nödvändiga geoteknisk undersökningar utförs inför utredningsarbetet, så att rätt underlag finns för att kunna föreslå lämplig schaktmetod.

Helbro Ingenjörer AB

Storgatan 12

333 71 BREDARYD

stefan@helbroing.se

076-835 27 04

anna@helbroing.se

076-835 21 55

 

Org nr: 559104-4820

Registrerad för F-skatt